Ši sutartis sudaroma tarp internetinės parduotuvės (autoreka.lt), (toliau vadinama “Vykdytoja”), ir Užsakovo, užsiregistravusio autoreka.lt elektroninėje sistemoje, teisingai užpildžiusio visus registracijai reikalaujamus duomenis Užsakovo registracijos formoje.

 

Užsakovas, pateikęs Vykdytojai užsakymą ir gavęs prekės užsakymo formą bei susipažinęs su Vykdytojos prekės pristatymo sąlygomis, Šalių suderintu būdu patvirtina, kad sutinka su prekės užsakymo formoje ir šiose sąlygose nurodytomis sąlygomis.

 

1. Sutarties dalykas

1.1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti už užsakytą prekę, o Vykdytoja, gavusi apmokėtą užsakymą, įsipareigoja pristatyti prekę Užsakovui nurodytu adresu  per nustatytą laikotarpį, kurią Užsakovas įsipareigoja  priimti.

1.2. Prekės kainos, jų pristatymas ir pristatymo kainos nurodytos elektroninėje sistemoje www.autoreka.lt bei prekės užsakymo formoje.

 

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. suteikti papildomą informaciją apie prekę Užsakovo prašymu;

2.1.2. pristatyti prekę Užsakovui jo nurodytu adresu;

2.1.3. pristatyti prekę per 3-5 darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo momento;

2.1.4. iš anksto pranešti Užsakovui apie prekės pristatymą Užsakovo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu;

2.1.5. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

2.1.6. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

2.1.7.  Grąžinamai prekei, grąžinama visa suma, kaip nurodyta 6.22811 str. 2 d.: "Verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas".

2.1.8. per 14 dienų priimti prekę iš Užsakovo atgal, jei Užsakovui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas ir pakeisti ją analogiška preke arba grąžinti pinigus.

2.1.9. Vykdytojas suteikia ne trumpesnę kaip 24 mėn. teisinę garantiją parduodamoms prekėms. Pagal CK 6.363 str. pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą) ir atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

2.1.10. užtikrinti Užsakovo suteiktos informacijos konfidencialumą.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją;

2.2.2. susipažinti su Vykdytojos prekių teikimo sąlygomis;

2.2.3. pasikeitus Užsakovo kontaktinei informacijai, nedelsiant informuoti Vykdytoją telefonu arba el. paštu;

2.2.4. sumokėti už prekę šiose sąlygose nustatyta tvarka;

2.2.5. prekę atsiimti Vykdytojos nurodytu adresu Kauno mieste, jei prekės užsakymo formoje Užsakovas pats pasirinko tokį variantą.

2.2.6. grąžinti prekę Vykdytojai savo lėšomis (Vykdytoja grąžina Užsakovui prekės grąžinimo išlaidas tik tuo atveju, jeigu Užsakovui buvo pristatyta nekokybiška prekė).

2.2.7. nenaudoti Vykdytojos duomenų  neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masinio el. pašto siuntimu, ir/arba pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Vykdytojos klientų teises ir teisėtus interesus;

2.2.8. pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais elektroniniais kanalais Vykdytojai atsiųstus pranešimus, jei Užsakovas tinkamai užsiregistravo elektroninėje sistemoje panaudodamas atpažinimo ir apsaugos priemones;

 

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Už prekę Užsakovas privalo sumokėti per 48 valandas po prekės užsakymo formos-sąskaitos išankstiniam apmokėjimui gavimo momento.

3.2. Užsakovui pageidaujant, sąskaitą−faktūrą už prekes Vykdytoja išrašo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po to kai Užsakovas apmoka prekės  užsakymo formoje išankstiniam apmokėjimui nurodytą pinigų sumą.

3.4. Visi mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų įskaitymo į Vykdytojos sąskaitą dienos.
3.5. Užsakovui neapmokėjus užsakymo-sąskaitos per 48 valandas, užsakymas anuliuojamas.

 

4. Šalių atsakomybė

4.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį.
4.2. Vykdytojas neatsako už Užsakovo pateiktos kontaktinės informacijos teisingumą, jeigu dėl to atsiranda kliūtis pristatyti prekę.

 

5. Nenugalima jėga (force majeure)

5.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).
5.2. Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai. Tinkamai nepranešusi, Šalis nuo atsakomybės neatleidžiama.
5.3. Šalis, dėl force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

 

6. Sutarties galiojimas, jos apribojimas ir nutraukimas

6.1. Užsakovo neapmokėta prekės užsakymo forma galioja 48 valandas. Neatlikus apmokėjimo per  48 valandas, Užsakovo prekės užsakymas anuliuojamas.

6.2. Sutartis įsigalioja nuo pinigų įskaitymo į Vykdytojos sąskaitą dienos ir galioja iki prekės pristatymo momento.

 

7. Kitos nuostatos

7.1. Visi šioje sutartyje nesureguliuoti klausimai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.2. Šalys sutarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią sutartį vykdymo bus nagrinėjami teisme pagal Vykdytojos buveinės vietą.

7.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

 

Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika
Registruodamiesi mūsų el. prekybos sistemoje Jūs sutinkate, kad Tvarkant e-parduotuvę, fiksuojant sutrikimus serverio darbe, identifikuojant lankytoją, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. Taip pat naudojame „slapukus“ (angl. „cookies“), kas leidžia pateikti lankytojų interesams specialiai pritaikytą turinį ir išsaugoti parinkčių istoriją.

E-parduotuvėje www.autoreka.lt  pateikiamose registracijos, užsakymo, komentarų formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pvz., nurodyti vardą ir pavardę, telefono numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą), kuri būtina el. prekybos sistemos funkcionavimui ir Jūsų užsakymų administravimui. E-parduotuvės vadybininkai niekada neprašo nurodyti slaptos asmeninės informacijos (pvz: asmens kodų, slaptažodžių, banko kodų ir pan.). Pateikdami asmeninę informaciją www.autoreka.lt  Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar vidinei statistikai tvarkyti. Kliento prisijungimo į e-parduotuvės asmeninę paskirą slaptažodis įvedamas tik specialioje formoje, saugomas užkoduotas duomenų bazėje ir Jūs patys atsakingi už jo slaptumo išsaugojimą bei įsipareigojate neperduoti tretiems asmenims.

E-parduotuvės klientų asmens duomenys el. prekybos sistemoje saugomi 1 (vienus) kalendorinius metus nuo paskutinio aktyvaus užsakymo pateikimo arba nuo registracijos dienos, jei nebuvo pateikta jokių užsakymų. Praėjus šiam neaktyvumo laikotarpiui, kliento asmens ir užsakymų duomenys pašalinami iš duomenų bazės ir norint pateikti naujus užsakymus reikės užsiregistruoti iš naujo.

Apie e-parduotuvės www.autoreka.lt  lankytojus ir jų užsakymus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, tvarkomi laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tik tuo atveju, jei mums reikėtų su juo susisiekti. Lankytojų el. pašto adresai gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, tik tuo atveju, jei klientai patys užsiregistruoja ir patvirtina pageidavimą gauti reklaminę informacija.

Norint susipažinti su e-parduotuvės duomenų bazėje kaupiama informacija apie Jus ir Jūsų užsakymus, prašome prisijungti prie savo paskyros ir pasirinkti punktus „kliento duomenys“ bei „užsakymų istorija“. Taip pat, nesant galimybės patiems pasitikrinti internetu mūsų turimos informacijos apie Jus, kaip nustato ADATĮ 25 straipsnis, duomenų subjektas, pateikdamas duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus.

Esant poreikiui pakeisti asmens duomenis (adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan.) e-parduotuvės duomenų bazėje, klientai tai gali atlikti automatiniu būdu, prisijungę prie savo paskyros ir pasirinkę skyrių „kliento duomenys“. Atlikus pakeitimus nepamirškite išsaugoti atnaujinimų! Tokius pakeitimus Jūsų pageidavimu taip pat gali atlikti parduotuvės vadybininkas – praneškite apie poreikį pakeisti kažkuriuos duomenis el. paštu, kuriuo registruota paskyra e-parduotuvėje, ir tai bus atlikta realiuoju laiku. Jei negalite naudotis el. pašto dėžute, kuria užregistravote paskyra e-parduotuvėje - kreipkitės į parduotuvės administracija ir pateikite asmens tapatybės dokumentą bei prašymą atlikti reikiamus pakeitimus. Esant būtinybei visiškai panaikinti savo paskyrą ir užsakymų istoriją mūsų el. prekybos sistemoje, prašome apie tai informuoti raštu įmonės administraciją paskelbtais kontaktiniais el. pašto adresais ar kreipiantis asmeniškai nurodytu administracijos adresu.

Informacija apie lankytoją, kuris grubiai pažeidžia e-parduotuvės naudojimo taisykles, kenkia, nusižengia įstatymams, gali būti panaudota sprendžiant klausimą dėl jo elgesio ir tolimesnio dalyvavimo. Be vidinių priemonių, www.autoreka.lt  gali kreiptis į teisėsaugos organus bei interneto tiekėjus, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo ir formos.

Mūsų rekvizitai:
UAB "Autoreka"
Im. kodas 303089384
PVM  LT100007892519
Birutės g. 75, Šiaulių m. LT-76217
Buveinė: Šiauliai, Metalistų g. 8 LT-78136
Banko sąskaita: LT497300010135794518 (AB Swedbank)
Banko sąskaita: LT083500010001069120 (Paysera LT)

arrow_upward